Missie

Onze bestaansreden = waar gaan we voor.

Als woonzorgcentra hebben we met zijn allen de algemene opdracht bewoners optimale zorg te verlenen.
Deze zorgverlening is gebaseerd op een warme bekommernis voor al hun wensen en noden, zowel lichamelijk, geestelijk, spiritueel, emotioneel als sociaal. Hierbij wordt de betrokkenheid van familie en naasten en de inzet van vrijwilligers uitermate gewaardeerd.

Bij ons staat het welzijn van onze bewoners op nummer één. We streven ernaar een open huis te zijn waar mensen zich welkom voelen en thuis kunnen komen. Wij willen een warme thuis creëren, waar het angenaam is om te wonen en te leven omringd door de zorgzame aanwezigheid van medewerkers en naasten. En evens een werkplek waar medewerkers graag vertoeven en iedere dag weer het best van zichzelf geven.

Als uitgangspunt van goede, warme zorg wordt de waardigheid van de kwetsbare mens centraal gesteld. Warme zorg aanbieden kan enkel wanneer dit op een waardige manier gebeurt en wanneer er rekening wordt gehouden met de autonomie, competenties en kwetsbaarheden. Hierbij is de zorgrelatie zeer belangrijk, met als centraal doel de kwaliteit van leven en het subjectief welbevinden van de oudere. Menswaardige zorg betekent dat de bewoner recht heeft op goede zorg en beoogt dat de bewoner tot op het einde zijn waardigheid kan behouden door maximaal rekening te houden met de wensen, de levenskwaliteit en de levensvisie van de bewoner. Hierbij staan bespreekbaarheid, dialoog en begeleiding centraal.

Dit alles kan enkel door een open communicatie en met een respectvolle en empathische grondhouding. Door tijd te maken voor onze bewoners en hen op de eerste plaats te stellen.

Wij willen kwaliteit bieden op alle vlakken. Dit willen wij bereiken door het opstellen van een eïndividualiseerd woonzorg-leefplan waarin buiten het medische aspect ook aandacht wordt besteed aan de verwachtingen betreffende zelfredzaamheid, sociale relaties, ritme, zinvolle dagbesteding, enz. vanuit zijn eigen uniek levensverhaal en belevingswereld. Hierdoor verkrijgen we een totaalbeeld van iedere unieke bewoner en kunnen we onze zorg hier optimaal op afstemmen.

Onze medewerkers hebben in de loop der jaren werkgroepen opgericht om zich in relevante thema’s te kunnen verdiepen en hun expertise te optimaliseren, met als doel om onze bewoners op alle vlakken in hun levensproces zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Met innovatieve projecten en vernieuwende ideeën streven wij naar een optimale verzorging.

Kortom, we willen er elke dag samen met onze bewoners, naasten en vrijwilligers met hart en ziel voor gaan, op zoek naar dat ene ‘tikkeltje meer’ dat voor mensen net zo betekenisvol kan zijn!

 

Visie en Waarden

Hoe willen we dit bereiken = waar staan we voor.

 

BEWONER CENTRAAL
Eigenheid Empathie
Warme zorg Netwerk
Openheid Tijd maken
Nabij zijn Respect
Engagement Afstemmen
Regie Autonoom
  Loyaal

 

Al onze bewoners hebben hun eigen levensgeschiedenis en persoonlijkheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze bewoners, ook tijdens hun verblijf in het woonzorgcentrum, de regie over hun leven maximaal in eigen handen kunnen blijven nemen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen en mogen zijn en hebben aandacht voor het unieke in elke mens en zijn oprecht geïnteresseerd in ieders levensverhaal. Elke mens heeft zijn eigen kijk op het heden en de toekomst, gewoontes en persoonlijke wensen. Wij luisteren en zoeken samen hoe we, binnen haalbare grenzen, ons aanbod hierop kunnen afstemmen. Dit alles moet uiteraard wel in overeenstemming zijn met de regels en afspraken binnen ons woonzorgcentrum: keuzevrijheid kan niet verward worden met vrijblijvendheid.

Met menselijke warmte en het hart op de juiste plaats willen we kwalitatief hoogstaande zorg op maat en ritme van de bewoner en zijn naasten aanbieden. Verder beogen we onze zorg te optimaliseren door het aanstellen van referentiepersonen en het vormen van werkgroepen, aangevuld met een regelmatige bijscholing van onze medewerkers.

Binnen ons woonzorgcentrum staat kwaliteit van leven centraal: “Geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen”. Iedere persoon is uniek, waardoor dit voor iedereen een andere betekenis en invulling heeft. Zorg op maat en ritme van de bewoner is daarom dan ook ons uitgangspunt.
We werken volgens een bewonersgerichte aanpak. Dit wil zeggen dat de zorg zoveel als mogelijk gebaseerd is op de wensen, verwachtingen, noden en behoeften van al onze bewoners.

Ook het sociale netwerk van de bewoner is én blijft belangrijk. Graag willen wij een open huis zijn, waar bezoek steeds welkom is. We willen familie en mantelzorgers tevens zoveel als mogelijk betrekken bij het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum alsook bij het individuele zorgproces. Openheid en een transparante communicatie liggen voor ons aan de basis van een goede samenwerking.

We trachten een thuis voor onze bewoners te creëren waarbij huiselijkheid een belangrijke rol speelt. Dit verwezenlijken we door een gezellige en comfortabele inrichting van de leefruimtes. De kamers zijn bemeubeld, maar bewoners hebben de mogelijkheid om ze, binnen een vastgelegd kader, naar eigen smaak aan te kleden om zo de huiselijkheid, vertrouwdheid en geborgenheid te versterken.

Wonen doe je 'samen'. In ons woonzorgcentrum hebben we daarom oog voor integratie. We willen de bewoner zoveel als mogelijk betrekken in het dagelijks leven van het woonzorgcentrum, rekening houdend met ieders individualiteit. Enerzijds willen we zoveel mogelijk ruimte geven om eigen gewoontes en rituelen te behouden en hobby’s en interesses verder te beoefenen. Anderzijds willen we de bewoner stimuleren om nieuwe gewoontes en rituelen aan te leren en om nieuwe hobby’s en interesses te ontdekken. Bovendien stimuleren we hierdoor het onderlinge sociale contact en krijgt de bewoner de kans om oude bekenden tegen te komen en om nieuwe mensen te leren kennen.

Integratie gaat niet enkel om het leven binnen het woonzorgcentrum, maar ook om het leven daarbuiten. We willen ons woonzorgcentrum openstellen voor de buitenwereld. We hechten veel belang aan intergenerationele contacten en willen zelf ook mee deelnemen aan het leven buitenshuis. Door het organiseren van uitstappen en buitenactiviteiten creëren we kansen tot ontmoeting en contact met de buitenwereld. Via een uitgebouwde vrijwilligerswerking en externe activiteiten brengen we de buitenwereld ook naar binnen. Door in dialoog te staan met de gemeenschap, willen we een positieve beeldvorming ten aanzien van ouderen(zorg) bevorderen.

We respecteren steeds de privacy en waardigheid van de bewoner. Zorgen voor betekent tijd maken voor de bewoner en oog hebben voor de mens in zijn totaliteit, maar ook voor detailzorg. We benaderen onze bewoners steeds met een basishouding die gesteund is op vriendelijkheid, respect en empathie.

We vertrekken vanuit de mogelijkheden die iemand heeft en niet vanuit zijn beperkingen. Autonomie en zelfstandigheid vormen hiervoor de fundamenten. We trachten de zelfstandigheid van iemand zo goed mogelijk te valideren om die ook zo lang mogelijk te behouden of zelfs terug te bevorderen.

Daarnaast bieden we de nodige hulpmiddelen en ondersteuning aan zodat de bewoner zo optimaal mogelijk kan functioneren binnen zijn mogelijkheden. "Normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig", dat is ons uitgangspunt. Aanpassingen en hulpmiddelen worden enkel geadviseerd wanneer ze echt nodig zijn.

Personen met een grotere zorgbehoefte zijn niet altijd gebaat met activatie. Daarom accepteren wij op een gegeven moment de passiviteit om op die manier en in het belang van de bewoner een gerichtere en kwalitatieve comfortzorg aan te bieden.

Wij aanvaarden en respecteren de ideologische, filosofische, religieuze en politieke overtuiging van de bewoner van welke strekking die ook mag zijn en verwachten bijgevolg van onze bewoners dezelfde openheid naar anderen toe.

We beschermen de bewoner en diens persoonlijke levenssfeer door tijdens de zorg steeds te handelen met aandacht voor de privacy en waardigheid van de bewoner, maar ook door het beveiligen van bewonersgegevens op vlak van administratie en informatieveiligheid.

Ook wat betreft het levenseinde respecteren we de individuele keuzes van de bewoner: het recht op waardig sterven. De bewoner kan de manier waarop hij of zij wil sterven in het woonzorgcentrum zelf bepalen. Zolang deze keuze binnen de bepalingen van de wetgeving blijft, zal het woonzorgcentrum de bewoner hierin geen beperkingen opleggen.
We willen daarnaast ook een slagvaardige organisatie zijn. We streven ernaar om een doeltreffend en gezond financieel beleid te voeren met het oog op een verantwoorde dienstverlening.

WZC Familiehof wil zich voorts engageren als een duurzame instelling en niet enkel voor
sociale en economische thema’s, maar ook op vlak van milieu.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt immers rekening met de 3 “P’s”:

  • People”: de menselijke kant: aandacht voor bewoners, familie en medewerkers;
  • Planet”: milieu en energie: ook als wzc kunnen we hier onze inspanningen doen,
    zowel op korte als langere termijn;
  • Profit”: de financiële kant: aandacht voor een economisch gezonde instelling, ten
    einde de continuïteit te waarborgen.

Zowel wat betreft ons patrimonium als het beheer ervan willen we effectief verduurzamen en
het comfort en welzijn van bewoners en medewerkers bevorderen.

 

Basiswaarden medewerkers:

Goesting om voor anderen het verschil te maken en betekenisvol te zijn. Goesting om er elke dag weer te staan en het beste uit onszelf te halen. Voor onze bewoners en voor elkaar.

PRETtig samenwerken doe je zo:

Professionaliteit
Professionaliteit is met beroepsfierheid het werk deskundig, met kennis van zaken, met grote vaardigheid en op kwalitatieve wijze uitvoeren, volgens de wetenschappelijke standaarden die in het beroep gehanteerd worden. Wie professioneel handelt is vakbekwaam, is in staat tot zelfstandig handelen en hanteert protocollen en methodes die voor het beroep werden ontwikkeld. Heeft inzicht in wat hij/zij doet, beoordeelt elke situatie kritisch, begrijpt wat er moet gebeuren en komt met originele oplossingen voor problemen die zich voordoen i.v.m. de eigen functie.

Respect
Respectvol omgaan betekent dat je mensen met onbevangen geest, zonder (voor)oordeel, tegemoet treedt en openheid opbrengt om het anders zijn van anderen te aanvaarden. Wie respectvol is, gelooft dat verscheidenheid tussen mensen een rijkdom is, behandelt iedereen als gelijkwaardig, is verdraagzaam t.a.v. ideeën en meningen die verschillen van de eigen mening, heeft vertrouwen in de capaciteiten van anderen en toont daar waardering voor. Respect is ook het accepteren van de geldende regels en procedures in de organisatie en deze op een correcte wijze toepassen, zelfs als je er niet helemaal mee akkoord bent.

Engagement
Engagement is inzet en betrokkenheid tonen voor het eigen werk en het geheel van de organisatie. Wie zich engageert hecht waarde aan de missie van de organisatie, de doelstellingen van het team en de eigen opdracht en zet zich toegewijd, gedreven en vastberaden in om de eigen taak naar best vermogen te vervullen. Engagement is de eigen capaciteiten ten volle willen benutten, is initiatief nemen om resultaten te halen, is 'werk zien' en ernaar handelen.


Teamwork
Teamwerk is anderen betrekken om mee te werken / mee te denken en zelf ook actief meedoen, is spontaan informatie met elkaar delen, is elkaar helpen wanneer dit het resultaat ten goede komt, is meewerken aan een goede sfeer in het team door open te communiceren, door feedback te geven en er zelf naar te vragen, is problemen in de samenwerking durven benoemen, maar steeds weer te kiezen voor dialoog, inspanningen doen om meningsverschillen met collega’s te harmoniseren en de eerste stap te zetten om zich te verzoenen na een conflict.Provinciale Steenweg 323 - 2627 SCHELLE - Tel.: 03 887 00 19 - Fax: 03 877 42 68 - E-mail: familiehof.info@vivaltohome.com